BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BiRG.6720.1.2014

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska opracowanego zgodnie z Uchwałą Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września  2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska dla obszaru całej gminy w jej granicach administracyjnych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na okres od 22-09-2017 r. do 13-10-2017 r.

Jednocześnie informuję:
1. O możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje projekty dokumentów:
a)    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska,
b) Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska.
Dokumentacja, o której mowa powyżej jest wyłożona do publicznego wglądu w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, pokój nr 9.

2. Zainteresowani (osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) mogą składać uwagi do wyżej wymienionych dokumentów w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, PI. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: um@bialapiska.pl, w terminie do dnia 06-11-2017 r. Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Uwagi złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod  numerem tel. (87) 424 13 63.

3. Przedłożone uwagi rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Białej Piskiej. O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska nieuwzględnionych przez Burmistrza Białej Piskiej rozstrzygnie Rada Miejska w Białej Piskiej.

4. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, w sali narad pokój nr 18 w dniu 29-09-2017 r. początek o godzinie 11.00.

Ogłoszenie / obwieszczenie podano do publicznej wiadomości od dnia 15-09-2017 r. poprzez: ogłoszenie  w prasie miejscowej, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Białej Piskiej, na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego Białej Piskiej oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Biała Piska.

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Treść ogłoszenia / obwieszczenia oraz załączniki tekstowe i mapowe poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 wrz 2017 11:14
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 07:12
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lis 2017 07:09
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 1216 razy