BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.9

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 08-09-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.10.2017.8
dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+436 – odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N, na działkach o numerach geodezyjnych: 199/1, 199/2, 249, 35, 32, obręb geod. Orłowo,
48/1, 48/2, 100, 49/11, 52, 59/3, 60, 62, 64, 166, 167, 74, 72, 88/2, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 94/1, 94/2, 6, 7/2, 16, 15, 17, 18, 27/5, 28, 27/4, 29, 30/1, 101, 102, 120/2, 96/2, 97/2, 99 obręb geod. Giętkie, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 14:35
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 14:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2017 07:17
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 501 razy