BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.9

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 07-09-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.7.2017.8
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg powiatowych w m. Ruda:
1)    drogi pow. Nr 1869N Wólka Piska – Ruda od km 0+537 do km 1+018;
2)    drogi pow. Nr 1672N od drogi pow. Nr 1670N – Ruda – Drygały od km 2+708 do km 3+359;
na działkach o numerach geodezyjnych 540, 130/1, 129, 128/1 w obrębie ewid. Ruda, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

 

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 11:40
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 11:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2017 07:17
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 495 razy