BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.7

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 06-09-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.5.2017.6
dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin na działkach o numerach geodezyjnych 12/136, 12/137, 21/4, 40/22, 40/31, 42, 43/1, 43/2 w obrębie ewid. Bełcząc;  227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 230, 231/3, 232, 233/1, 523, 610, 611 w obrębie ewid. Kożuchy;  4/2, 5, 6, 93, 97/1, 99, 163/4, 165, 200/1, 214/1, 214/6, 214/7, 217/5, 220/3, 220/4, 226, 234, 235, 236, 237, 238/2, 239, 240/2, 241/2, 522 w obrębie ewid. Pawłocin; 24/1, 24/2, 39, 42, 43, 44/1, 44/2, 46, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 75, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 102 w obrębie ewid. Myśliki; 55, 56, 67/1, 67/2, 68, 69/3, 76, 87, 88, 105/1, 105/3, 105/4, 106, 107, 109, 149, 150, 151, 152/3, 158, 160/1, 160/4, 161,162, 165, 171/1, 124/4,124/5
w obrębie ewid. Wojny; 1/7,1/8, 2/7,1/10,1/11 w obrębie ewid. Włosty; 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/3, 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25/1, 26, 28, 34/1, 34/2, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 51/2, 53, 55, 57, 66/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 93/1, 95/1, 95/2, 97/1, 98/1, 99/1, 99/10, 99/11, 112, 113, 121, 124/1, 178/1, 178/2, 179/1, 181/1, 181/2, 181/3, 182/1, 183/1, 186/2, 195, 217, 218, 219,222, 223/1, 223/2 w obrębie ewid. Skarżyn, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9
w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 14:41
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 14:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 wrz 2017 09:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 451 razy