BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2016.WS.12

o dokonaniu zmian w decyzji nr BiRG.6733.17.2016 z dnia 30-09-2016 r., zmienionej decyzją nr BiRG.6733.17.1.2016 z dnia 07-08-2017 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: WASKO S. A., ul. Gen. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, reprezentującej Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, dokonano zmian w decyzji nr BiRG.6733.17.2016 z dnia 30-09-2016 r., zmienionej decyzją nr BiRG.6733.17.1.2016 z dnia 07-08-2017 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa ośrodka radiokomunikacyjnego „OR Biała Piska” - wieża radiokomunikacyjna strunobetonowa lub kratowa o wysokości do 44 m wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 92 w obrębie ewidencyjnym Rogale Wielkie, gmina Biała Piska, poprzez ujęcie zapisu dotyczącego zwiększenia wysokości kontenera betonowego z wysokości max. do 2,8m do wysokości max. do 3 m. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji zmieniającej można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00 -15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
-    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
-    tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogale Wielkie,
-    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 12:40
Data przejścia do archiwum: środa, 20 wrz 2017 08:20
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 431 razy