BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.6

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+436 – odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N, na działkach o numerach geodezyjnych:
199/1, 199/2, 249, 35, 32, obręb geod. Orłowo,
48/1, 48/2, 100, 49/11, 52, 59/3, 60, 62, 64, 166, 167, 74, 72, 88/2, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 94/1, 94/2, 6, 7/2, 16, 15, 17, 18, 27/5, 28, 27/4, 29, 30/1, 101, 102, 120/2, 96/2, 97/2, 99 obręb geod. Giętkie, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie,
wydane zostało postanowienie z dnia 04 września 2017 r. znak: BiRG.6220.10.2017.5 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Giętkie, Orłowo.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 12:29
Data przejścia do archiwum: środa, 20 wrz 2017 08:20
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 432 razy