BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.6

o wydanym postanowieniu nakładającym wykonanie raportu oddziaływania na środowisko / o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia strony postępowania, że w dniu 01-09-2017 r. wydano:
1.    Na podstawie art. 63,  ust. 1 w/w ustawy postanowienie znak BiRG.6220.8.2017.4 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce nr 101, obręb Guzki, gmina Biała Piska”.
2.    Na podstawie art. 69 ust. 4 postanowienie znak BiRG.6220.8.2017.5, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 1 wrz 2017 11:10
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 12:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 wrz 2017 13:28
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 263 razy