BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.6

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg powiatowych w m. Ruda:
1)    drogi pow. Nr 1869N Wólka Piska – Ruda od km 0+537 do km 1+018;
2)    drogi pow. Nr 1672N od drogi pow. Nr 1670N – Ruda – Drygały od km 2+708 do km 3+359;
na działkach o numerach geodezyjnych 540, 130/1, 129, 128/1 w obrębie ewid. Ruda,
gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie,
wydane zostało postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r. znak: BiRG.6220.7.2017.5 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ruda.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 30 sie 2017 11:38
Data opublikowania: środa, 30 sie 2017 13:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 wrz 2017 10:56
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 449 razy