BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2017.5

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 18-08-2017 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1405) oraz § 3 ust. 1, pkt. 39, 40 lit a i 40 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Eksploatacja piasku ze żwirem, ze złoża Mikuty III zlokalizowanego na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 107 obręb Mikuty, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9 (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 13:48
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 13:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 09:46
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 358 razy