BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Kamila Szymborskiego, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz działającego w imieniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz z dnia 03-08-2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+436 – odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N, na działkach o numerach geodezyjnych:
- 199/1, 199/2, 249, 35, 32, obręb geod. Orłowo,
- 48/1, 48/2, 100, 49/11, 52, 59/3, 60, 62, 64, 166, 167, 74, 72, 88/2, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 94/1, 94/2, 6, 7/2, 16, 15, 17, 18, 27/5, 28, 27/4, 29, 30/1, 101, 102, 120/2, 96/2, 97/2, 99 obręb geod. Giętkie, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Giętkie, Orłowo.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Krystyna Marcińczyk
Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 14:09
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sie 2017 10:10
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 418 razy