BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.3

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Kamila Szymborskiego, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz działającego w imieniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz z dnia 28-07-2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N  DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+593 – odcinek Lipińskie – Skarżyn, na działkach o numerach geodezyjnych 186/1, 521, 181/1, 48, 65, 122, 192, 68, 64/3, 59/2, 121 w obrębie ewid. Skarżyn, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Lipińskie, Skarżyn.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Krystyna Marcińczyk
Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 14:06
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sie 2017 10:10
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 408 razy