BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017

o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam, że na wniosek:
P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia
została wydana w dniu 09-08-2017 r. decyzja znak BiRG.6733.5.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 275 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 08:37
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 08:20
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 470 razy