BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2016.WS.11

o dokonaniu zmian w decyzji nr BiRG.6733.17.2016 z dnia 30-09-2016 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, dokonano zmian w decyzji nr BiRG.6733.17.2016 z dnia 30-09-2016 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa ośrodka radiokomunikacyjnego „OR Biała Piska” - wieża radiokomunikacyjna strunobetonowa lub kratowa o wysokości do 42 m wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 92 w obrębie ewidencyjnym Rogale Wielkie, gmina Biała Piska, poprzez ujęcie zapisów dotyczących parametrów technicznych planowanej inwestycji w brzmieniu:
-    wieża o wysokości do 44 m stanowiąca konstrukcję nośną anten radiokomunikacyjnych
o emisji pola elektromagnetycznego: 117 - 144 MHz i 225 - 400 MHz,
-    kontener betonowy o wysokości do 2,8 m i wymiarach 3,5 m x 9,5 m,
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji zmieniającej można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00 -15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
-    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
-    tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogale Wielkie,
-    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 09:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 08:20
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 559 razy