BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.2

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

 

zawiadamiam,

że na wniosek:

 

Pani Anny Warżała

Leśna 34B/4

81-549 Gdynia

działającej z upoważnienia

P4 sp. z o. o.

Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

z dnia 28-07-2017 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na części działki o numerze geodezyjnych 59/1 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska.

W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63)

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Miejski w Białej Piskiej

Pl. A. Mickiewicza 25

12-230 Biała Piska.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Cibory, Świdry Kościelne,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Z up. Burmistrza

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy

Sławomir Słonawski

Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 10:10
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 10:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sie 2017 07:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 478 razy