BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

DOSTAWA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„DOSTAWA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2018 roku

Miejsce składania ofert: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

Termin składania ofert:: 16.08.2017 roku,  do godziny 1500.

Kryterium oceny ofert:  cena 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego, dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2017/2018:
 • w ilości 3 000 ton o kaloryczności co najmniej 22 000 kJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 12%, zawartość siarki najwyżej 0,4%.
 1. Odbiorca ma prawo do niezrealizowania 50% przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych z niewykonaniem całości umowy. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Dostawcy, stosownie do ilości zakupionego przez Odbiorcę opału.
 2. Wraz z pierwszą dostawą opału Dostawca dostarczy świadectwa jakości lub deklaracje zgodności producenta danego towaru zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Opał będzie dostarczany przez Dostawcę na podstawie składanych przez Odbiorcę telefonicznych zamówień.
 4. Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Odbiorcę.
 5. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot zamówienia do kotłowni zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Drygałach oraz przy ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim oraz przy ul. Piłsudskiego w Białej Piskiej.
 6. Dostawy miału węglowego będą realizowane transportem samochodowym o ładowności do 30 ton.
 7. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę dostawy.

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i opatrzona pieczęcią.
 3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Dostawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 4. Odbiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz cenowy,

- formularz ofertowy

- parafowany wzór umowy.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu:

 • Jan Bąbka
 • Agnieszka Szumowska

nr tel./fax 87 423 39 003

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 07:48
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 08:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sie 2017 08:29
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 163 razy