BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2018 roku

Miejsce składania ofert: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska 

Termin składania ofert: 16.08.2017 roku, do godziny 1500.

Kryterium oceny ofert:  cena 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy zbóż (żytnia, pszenna, owsiana, pszenżyta) i rzepaku do celów energetycznych, dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2017/2018, w postaci:
 • prostopadłościennych kostek o wymiarach 120x90x240 lub 120x120x240, w ilości 500 ton; wilgotność do 20%.               
 1. Odbiorca ma prawo do niezrealizowania 50% przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych z niewykonaniem całości umowy. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Dostawcy, stosownie do ilości zakupionej przez Odbiorcę biomasy.
 2. Słoma będzie dostarczana przez Dostawcę na podstawie składanych przez Odbiorcę telefonicznych zamówień.
 3. Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Odbiorcę.
 4. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać słomę stanowiącą przedmiot zamówienia do 1 kotłowni zlokalizowanej w Białej Piskiej przy ul. Witosa.
 5. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę dostawy.

   

  Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i opatrzona pieczęcią.
  3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Dostawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
  4. Odbiorca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

    

    

    

   Do oferty należy dołączyć:

   - formularz cenowy,

   - formularz ofertowy

   - parafowany projekt umowy.

    

   Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu:

   • Jan Bąbka – tel./fax 87 42 39 003
   • Agnieszka Szumowska – tel./fax 87 42 39 003

    

   

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 07:42
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 09:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sie 2017 08:29
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 151 razy