BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska” dla Części VI (Sektor VI) obejmującego miejscowość Bemowo Piskie.

Biała Piska, dnia 21.06.2017 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.12.2017

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 05 czerwca 2017 r., w przedmiocie zamówienia pn. ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska” w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie dla Części VI (Sektor VI) obejmującego miejscowość Bemowo Piskie.

 

Uzasadnienie

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć dla Części VI (Sektor VI) obejmującego miejscowość Bemowo Piskie  na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 179 122,66 zł.

W przedmiotowym postępowaniu dla Części VI (Sektor VI) obejmującego miejscowość Bemowo Piskie złożono 2 oferty:

  • BIALZUK s. c. ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska- cena 354 960,00 zł
  • KOMA Ełk Sp. z o. o. 19-300 Ełk ul. Sikorskiego 19c – cena 95 400,00 zł

Zamawiający w dniu 14.06.2017 r. zwrócił się do Wykonawcy Koma Ełk Sp. z o.o. 19-300 Ełk
ul. Sikorskiego 19C o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę.

Wykonawca w dniu 19.06.2017 r. złożył wyjaśnienia stwierdzając, że cena zaoferowana na realizację zamówienia dla Części VI (Sektora VI) obejmującego miejscowość Bemowo Piskie została błędnie wyliczona - w kalkulacji nie uwzględniono istotnych składników mających wpływ na wartość oferty m. in. zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów.  

W związku z powyższym oferta wykonawcy Koma Ełk Sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Sikorskiego 19c została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

W związku z tym, że firma Bialzuk s.c. ul. I Marsz. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska nie przedłożyła oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 19.06.2017 r. zwrócił się do Wykonawcy o złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Pomimo wezwania Wykonawca Bialzuk s.c. ul. I Marsz. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska  nie przedłożył Zamawiającemu w wyznaczonym terminie w/w oświadczenia. Z uwagi na powyższe firma Bialzuk s.c. ul. I Marsz. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska zgodnie z  art. 24 ust. 1 pkt 12  ustawy Prawo zamówień publicznych została wykluczana z niniejszego postępowania a złożona oferta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 powyższej Ustawy odrzucona.

 

W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie dla Części VI (Sektor VI) obejmującego miejscowość Bemowo Piskie.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono
w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 roku   (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Data powstania: środa, 21 cze 2017 15:35
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:55
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 7236 razy