BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY

Wymiana wodomierzy z.w.u.

 

Biała Piska dnia 06.06.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska , działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych położonych w Białej Piskiej , zaprasza do złożenia ofert na dostawę i wymianę wodomierzy indywidualnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Zamawiający

 • WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Sienkiewicza 4, 12-230 Biała Piska

NIP 849-14-79-713

 

 • WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Plac Adama Mickiewicza 14, 12-230 Biała Piska

NIP 849-15-85-591

 

 • WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 2, 12-230 Biała Piska

NIP 849-14-80-432

 

 • WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Kościuszki 24, 12-230 Biała Piska

NIP 849-14-80-099

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

 • wymiana wodomierzy mokrobieżnych wody zimnej DN 15 (½ cala) Qn=1,0 m3/h

ul. Sienkiewicza 4 - 5 szt.

ul. Plac Adama Mickiewicza 14 - 8 szt.

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 2 - 9 szt.

ul. Kościuszki 24 - 4 szt.

3. Szczegółowy zakres prac i wymagania techniczne dot. wodomierzy zawiera załącznik nr 1

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania od 03.07.2017r do 06.07.2017r.

 

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMION SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2017r. do godz. 13.00

2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

 • lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

4. Oferent może przed upływem termonu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   

V. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :

1 - cena 100%

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 14:23
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2017 14:28
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 306 razy