BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.15.2016.WS.6

o wydanej decyzji zmieniającej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: Pani Krystyny Marcińczyk - Sekretarz Gminy Biała Piska działającej w imieniu Gminy Biała dokonano zmian w decyzji nr BiRG.6733.15.2016 z dnia 22-08-2016 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej na działkach
o numerach geodezyjnych 274/5, 274/7 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, poprzez ujęcie w adresie inwestycji działki o nr geod. 274/8 w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonania utwardzenia terenu z kostki betonowej (wymiana istniejących płyt betonowych-ażurowych)
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji zmieniającej można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
-    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
-    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 12 maj 2017 08:23
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 08:28
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2017 09:20
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 630 razy