BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadominie o wyborze oferty

Modernizacja drogi wewnętrznej w Orłowie poprzez zmianę nawierzchni drogi

znak sprawy: BiRG ZP.271.7.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja drogi wewnętrznej w Orłowie poprzez zmianę nawierzchni drogi” wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
  2. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1.

 

STRABAG SP. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

53,57 pkt.

40 pkt.

93,57 pkt.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: poniedziałek, 8 maj 2017 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 8 maj 2017 13:46
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:01
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 9051 razy