BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania dot. przetargu pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Drygały poprzez zmianę nawierzchni drogi”

Biała Piska, dnia 05 maja 2017 r.

 

BiRG. ZP.271.10.2017

                 W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Drygały poprzez zmianę nawierzchni drogi” informujemy, że:

 

Pytanie 1

Opis techniczny pkt. 3.8 Zieleń „Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki drzew. W przypadku podjęcia decyzji o wycince drzew, mogących wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze gminnej – ul. Zielonej, należy czynności związane z wycinką prowadzić zgodnie z obowiązującymi na dzień prowadzenia wycinki przepisami.” W przedmiarze w pkt. 6 i 7 zawarte są pozycje związane z wycinką i karczowaniem drzew. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem. Jeżeli w obszarze inwestycji istnieją drzewa, które należy wyciąć, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada pozwolenie na wycinkę drzew w okresie lęgowym.

Odpowiedź 1

 W poz. 6 i 7 oraz 8 i 9 przedmiaru do oferty należy ująć koszty związane z karczowaniem drzew o odpowiedniej średnicy ( drzewa zostały wycięte przez Zamawiającego w terminie zgodnym z posiadanym  pozwoleniem na wycinkę drzew) oraz koszty wywozu korzeni ( karczy ) na odległość do 5 km.

 

Pytanie 2

Prosimy o załączenie SST dotyczącej „warstwy dolnej podbudowy z mieszanki niezwiązanej  (KŁSM frakcji 31,5/63 mm) warstwa gr. 10 cm – pobocza (warstwa filtracyjna).

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że jako materiał do wykonania „warstwy dolnej podbudowy z mieszanki niezwiązanej  (KŁSM frakcji 31,5/63 mm) warstwa gr. 10 cm – pobocza (warstwa filtracyjna)” można użyć kruszywa naturalnego frakcji 31,5/63 mm.

Odpowiedź 2 i 3

W poz. 25 przedmiaru „dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM frakcji 31,5/63) warstwa gr. 10 cm- pobocza ( warstwa filtracyjna) –- krotność 10” do skalkulowania oferty Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa naturalnego frakcji 31,5/63 mm.

 

Pytanie 4

W SST „11-01.03.04 Linie telefoniczne” oraz SST „12-01.03.02 Przebudowa linii kablowych” w pkt 5 opisane są prace związane z przebudową linii telekomunikacyjnej, tj. „wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca, wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, zdemontować kolizyjny odcinek linii”, wykonaniem studni kablowych, wykonaniem telekomunikacyjnych sieci kablowych miejscowych, odłączeniem i demontażem kolidującego odcinka linii kablowej.  W przedmiarze w pozycji 2 oraz 3 zawarte są prace związane jedynie z „ułożeniem rur ochronnych”. Czy czynności opisane w powyższych SST, które nie są zawarte w przedmiarze, wchodzą
w zakres prac Wykonawcy i należy je wycenić?

Odpowiedź 4

Zgodnie z dokumentacją projektową (Uzgodnienie Nr 3096/TODDROU/P/2016 Orange Polska S.A. z dnia 18-01-2016 r.) w ofercie należy uwzględnić koszty prac związanych z ułożeniem rur ochronnych jak
w poz. 2 i 3 przedmiaru.

Data powstania: piątek, 5 maj 2017 13:08
Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 13:11
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:01
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 9137 razy