BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej za okres międzysesyjny, tj. od 02 lutego do 03 marca 2005 r.

W zakresie spraw, które rozstrzyga i podejmuje decyzją Burmistrz Białej Piskiej, jako organ wykonawczy gminy wydano:
1.Zarządzenie Nr 71/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/04 Burmistrza
Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości
opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych
2.Zarządzenie Nr 72/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza
Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 06 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnień
podmiotowych z ponoszonych opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
placówek oświatowych
Sprawy określone wyżej wymienionymi zarządzeniami dotyczyły określenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej
3.Zarządzenie Nr 73/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/03 Burmistrza
Miasta i Gminy Biała Piska z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania
Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jako jednoosobowy udziałowiec spółek gminnych na dzień 28 lutego 2005 r. ustaliłem termin zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej.
Bilans wyżej wymienionej spółki gminnej sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 2.324.691,31 zł.
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 roku wykazał zysk netto w kwocie 6.067,58 zł.
Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004
Zdecydowało o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2004 na pokrycie strat z lat poprzednich oraz udzieliło Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Ponadto w dniu 01 marca br. do Rady Miejskiej w Białej Piskiej skierowałem projekt uchwały, wraz z kompletem dokumentacji, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Wykonując Uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte podczas obrad XXIX Sesji Rady w dniu 2 lutego 2005 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania i zmiany nazwy miejscowości odbyto:
zebrania wiejskie z mieszkańcami Skarżyna, Radys, Klarewa, Kolonii Konopki, Zatorze Kolonii, Kolonii Kawałek, Szkody Kolonia celem zasięgnięcia opinii społecznej w zakresie nadania lub ujednolicenia nazewnictwa danej miejscowości. Powyższe zagadnienie jest przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady.


W zakresie spraw, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej
w Białej Piskiej przedkładanych za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej na posiedzenia komisji stałych, a następnie na Sesję do zatwierdzenia przez Radę przygotowano projekty uchwał w sprawach dotyczących:
1.uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
2.Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biała Piska
i obrębu Kaliszki
4.zmiany Uchwały Nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
30.09.2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego
5.uchwał dotyczących spraw sportu
6.wystąpienia o nadanie i zmianę nazw miejscowości


W zakresie sprawie, które należą do wyłącznej kompetencji Burmistrza Białej Piskiej, wynikające z przepisów prawa materialnego:

1.Dokonano naliczenia i zaksięgowania wymiaru podatków na teren gminy na 2005 r.
2.przygotowano nakazy płatnicze i zaksięgowano ich odbiór,
3.na teren gminy przygotowano rejestry wymiarowe z dokonanego wymiaru
4.wydano 127 zaświadczeń o stanie majątkowym. Powyższe wiązało się z terminem składania
wniosków o pomoc socjalną dla uczniów. Wspomniany termin upłynął z dniem 28.02.2005
roku.
5.wydano 9 decyzji wymiarowych (kupno z 2005 r.) i 4 decyzje z tytułu nabycia gruntów
6.Wprowadzono deklaracje roczne na podatek od środków transportowych na 2005 r.
7.Wystawiono 13 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na
2005 r.
8.Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych w kwocie
2.439 zł. i 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków
transportowych w kwocie 2.676 zł.
9.od sołtysów z terenu gminy zebrano wykaz posiadaczy psów.
10.dokonano wymiaru i zaksięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie
miasta,
11.przygotowano decyzje i wypisano podatnikom wpłaty na łączne zobowiązanie pieniężne,
podatek od nieruchomości i rolny
12.na koniec wymiaru wydrukowano rejestry nieruchomości i rejestry rolne,
13.sporządzono sprawozdanie z pomocy publicznej dla przedsiębiorców za 2004 r. i przesłano
je do Regionalnej Izby Obrachunkowej
14.dokonano uzgodnienia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od
nieruchomości i podatku rolnego.


W zakresie podatku Vat
1. dokonano ewidencji sprzedaży za miesiąc styczeń 2005 r.
2. sporządzono dzienne i okresowe raporty obrotów związanych z podatkiem vat
3. dokonano zaksięgowania na kartach kontowych czynszów dzierżawnych
4. sporządzono bilans otwarcia sprzedaży ratalnej
5. wystawiono bankowe dowody wpłat dotyczące czynszów dzierżawnych

Z zakresu zagadnień odnoszących się do spraw zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy i dodatków mieszkaniowych:
Przyjęto 124 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego załatwiono:
-pozytywnie – 94 wnioski,
-negatywnie – 4 wnioski,
-pozostało do rozpatrzenia 26 spraw.
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji w okresie od 02 lutego
do 28 lutego br. wynosi 12 308,87 zł.
Ponadto sporządzono listy wypłaty dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców
na miesiąc luty 2005 r.
Ogółem kwota wypłat dodatków wykazana na listach wypłat wynosi 83.562,38 zł. (648 osób w tym dla:
-zarządców budynków 64 363, 83 zł.(15 zarządców)
-wnioskodawców –ryczałty 19 198,55 zł. (27 osób).
Ponadto wystosowano do najemców lokali komunalnych zalegających z płatnością czynszu powyżej kwoty 500 zł. wezwania zapłaty zaległego czynszu. Do tych lokatorów wystąpiono
z propozycjami zamiany lokali mieszkalnych.


Realizacja zadań administracji rządowej zleconej gminie przedstawia się następująco:
1. dokonano aktualizacji kartoteki pobytu stałego i czasowego i rejestru wyborców,
2. rozliczono zbiór kart dodatkowych,
3. przygotowano dokumentację dla Terenowego Banku Danych i MSWiA w Warszawie,
4. sporządzono listy poborowych rocznik 1986 do przeprowadzenia poboru oraz dokumentację niezbędną do przeprowadzenia poboru. Pobór przeprowadzany jest
w dniach 01 marca do 7 marca 2005 r.
5. prowadzono postępowania administracyjne w sprawach wymeldowania z pobytu stałego
6. wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu
7. współpracowano z organami administracji rządowej odnośnie zmian wynikających
z ewidencji ludności.
8. Przygotowano Plan szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na 2005 r.
9. Wykonano do Wojskowej Komendy Uzupełnień zestawienie osób, których trzech lub więcej synów pełniło lub pełni służbę wojskową w celu uhonorowania medalami ,,Za zasługi dla Obronności Kraju”
10. Wydano decyzje na wykonanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju
11. Wydawano zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej.
12.wydano 93 odpisów skróconych i 5 zupełnych aktów stanu cywilnego
13.przyjęto 5 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński
14.sporządzono i rozliczono 6 aktów małżeństwa i 4 akty zgonu
W zakresie dowodów osobistych:
1.przyjęto i wprowadzono do bazy danych 140 wniosków o wydanie dowodów osobistych
2.wydano 136 dowodów osobistych, założono koperty dowodowe, naniesiono zmiany
w ewidencji dowodów.

Realizując uregulowania określone ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz uchwalonej na tej podstawie uchwały organu stanowiącego gminy:


1.Przygotowano projekty oraz dokumenty związane z wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej
Bełcząc –Komorowo, Kożuchy Małe, Konopki, Biała Piska, Zatorze, Kawałek, Iłki –
Drygały- Nitki- Pogorzel Mała, Kumielsk, Guzki, Gruzy, Grodzisko)
2.wydawano zaświadczenia dotyczące zalesiania, a odnoszące się do wykazania
braku sprzeczności ze studium i zaświadczenia o dotychczasowym przeznaczeniu terenów
3.przygotowano zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych
4.przygotowano dokumentację na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
5.przygotowano procedurę przetargową na konserwację oświetlenia ulicznego i obsługę
bankową

Z zakresu rolnictwa:
1.zawarto 4 umowy dzierżawy i przygotowano komplet materiałów do przeprowadzenia
dwóch przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych
2.wypisano i dostarczono podatnikom z terenu miasta i gminy dowody wpłat w liczbie 400 szt. na zapłatę czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych

W zakresie zadań z gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieciej
1.przyjmowano zgłoszenia i opracowano wnioski do Starostwa Powiatowego w Piszu o
wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na usunięcie drzew na gruntach stanowiących
własność Gminy Biała Piska
2.w terenie dokonano sprawdzenia zasadności wpływających wniosków o wycinkę,
uzgodnienie nasadzeń zastępczych,
3.opracowano informacje będące przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady
Miejskiej w Białej Piskiej w miesiącu lutym br.
4.udzielano informacji w zakresie zalesiania gruntów, wydawania zaświadczeń do zalesiania,
rozgraniczania gruntów, zamiany działek, likwidacji niepotrzebnych dróg i nabycie działek.

Realizując Uchwałę Nr XXI/66/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/61/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/158/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych tj.:

1.lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bemowie Piskim
przy ul.Kętrzyńskiego 99 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2.lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym w Drygałach przy ul.Targowej
5 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1.na lokal mieszkalny nr 12 w budynku mieszkalno – użytkowym w Orłowie pod numerem 5
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2.na nieruchomości niezabudowane nr 722/5 o powierzchni 258 m², nr 722/6 o powierzchni
271 m² 722/7 o powierzchni 269 m², 722/6 o powierzchni 271 m², nr 722/9 o powierzchni
271 m², nr 722/10 o powierzchni 230 m² położone w Białej Piskiej przy ul. Polnej
przeznaczone na powiększenie działek przyległych.
2.na nieruchomości niezabudowane numer 722/11 o powierzchni 143 m², numer 722/12
o powierzchni 524 m², numer 722/13 o powierzchni 530 m², numer 722/14 o powierzchni 331 m² położone w Białej Piskiej przy ul. Różanej przeznaczone na powiększenie działek przyległych.

Ogłoszono drugi przetarg na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym
i budynkiem gospodarczym położoną w Bemowie Piskim przy ul. Bema ½ o numerze 20/48
i 20/50 i ogólnej powierzchni 856 m².

Ogłoszono rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość niezabudowaną – działkę budowlaną o numerze geodezyjnym 14/2 i powierzchni 1500 m² położoną w Bemowie Piskim przy ul. Pocztowej

Przeprowadzono rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na:
1.nieruchomość oznaczoną numerem 60/3 o powierzchni 800 m² położoną w Białej Piskiej
przy ul. Kościuszki 11 A zabudowaną budynkiem stołówki dla potrzeb byłego Domu
Emeryta
2.na nieruchomość niezabudowaną – działkę rolną o numerze 13/5 i powierzchni 2000 m²
położoną na terenie obrębu wsi Skarżyn

Jednocześnie informuję, że Gmina Biała Piska współuczestniczy w powiatowym opracowaniu mapy i folderów o nazwie ,,Morze Mazur”. Sprawa dotyczy określenia tras i szlaków turystycznych na terenie 4 gmin powiatu piskiego oraz Miasta i Gminy Mikołajki.

Kierując ponowny apel do Pań i Panów Sołtysów pragnę poinformować, że w miesiącu marcu br. w Białej Piskiej są zaplanowane badania mammograficzne. Prosimy Sołtysów
o przekazanie informacji mieszkańcom sołectw i sporządzenie listy Pań chętnych do skorzystania z badań. Mieszkanki Białej Piskiej w celu zapisów mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego (budynek Ośrodka Zdrowia) do P.Kuliś lub dokonywać zgłoszeń telefonicznie na numer 4259 440.
Szczegóły w wyżej wymienionej sprawie będą podane po zebraniu list, tj. po 10 marca br.

W przededniu Dnia 8 marca Paniom Radnym i wszystkim mieszkankom Miasta i Gminy Biała Piska pragnę złożyć życzenia zdrowia i wszelkich sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym oraz zaprosić na uroczystości przygotowywane na tę okoliczność przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej.


Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:50
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:54
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2291 razy