BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXXI/320/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie Programu "Integracja społeczna i zawodowa osób z Gminy Biała Piska zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją na lata 2005 – 2007”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593,
Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program ,,Integracji społecznej i zawodowej osób z Gminy Biała Piska zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją na lata 2005 – 2007” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki


Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/320/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 13 kwietnia 2005 r.


Program Integracji Społecznej i Zawodowej

Osób z Gminy Biała Piska Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym i Marginalizacją na lata 2005 – 2007


Podstawa prawna programu
Art.3 ust. 1 i 2, art.15 pkt.6, art. 17 ust.1 pkt.10, ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (DZ.U. Nr 64 poz. 593), art. 1 i 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143), oraz art. 2 ust. 1 pkt. 32 i art. 9 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001).

Uzasadnienie i opis koncepcji
Koncepcja programu opracowana została w oparciu o:
1)Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
2)Preferowane modele polityki społecznej z ustawy o zatrudnieniu socjalnym
3)Zakres podmiotowy i przedmiotowy wynikający z ustawy o pomocy społecznej
4)Istotę i cele pracy socjalnej
5)Potrzeby zgłaszane przez świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Piskiej


Cele programu:
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, zasoby
i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Realizacja programu opiera się na czterech modelach polityki społecznej interwencji dystrybucji, antycypacji oraz partycypacji społecznej i pozwala na podejmowanie działań
o charakterze kompensacyjno - wyrównawczym adresowanych do wybranych, najbardziej upośledzonych pod względem socjalnym rodzin.
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza propozycję metod organizowania pomocy dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Jedną z propozycji jest Klub Integracji Społecznej.

Klub Integracji Społecznej realizuje zadania w zakresie:
1.poradnictwa prawnego, psychologicznego i życiowego,
2.pośrednictwa pracy,
3.działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
4.programów zatrudnienia tymczasowego mających na celu pomoc w znalezieniu pracy,
5.integrowania organizacji, instytucji, mieszkańców gminy do wspólnych działań,
6.aktywizowania społeczności lokalnej,
7.budowania strategii działań społecznych odpowiadającej potrzebom lokalnej społeczności,
8.opracowywania i realizacji projektów celem pozyskania środków pozarządowych
9.bieżącej współpracy z pracownikami socjalnymi z rejonów opiekuńczych.

Zasady planowania i realizacji programu:
Zasadą generalną przy planowaniu i realizacji programu jest:
1.szeroko rozumiane partnerstwo wszystkich podmiotów aktywnych w sferze socjalnej
(instytucji, organizacji, stowarzyszeń – tworzących sieć wsparcia społecznego),
2.aktywne uczestnictwo adresatów programu,
3.koncentracja na usługach niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa
specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, socjalnego) skierowanego na pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
4.w ramach Klubu Integracji Społecznej zapewnienie osobom i rodzinom uczestnictwa
w zajęciach mających na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy,

Naprawcze, edukacyjne i profilaktyczne funkcje programu są zbieżne z podstawowymi funkcjami pracy socjalnej.

Adresaci programu
Adresatami programu są przede wszystkim te osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Analiza przyczyn korzystania przez mieszkańców ze świadczeń pomocy społecznej nie wykazała jednorodności potrzeb i problemów społecznych występujących
w zdiagnozowanych środowiskach.
Program pomocy społecznej adresowany jest zatem do grup najbardziej zagrożonych izolacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu:
-długotrwałego bezrobocia i wyłączenia z rynku pracy,
-głębokiego ubóstwa materialnego,
-bezdomności,
-obciążenia rodziny chorobą lub niepełnosprawnością,
-bezradności w zakresie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny,
-patologii życia rodzinnego i społecznego,
-uzależnień od alkoholu po zakończeniu leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego,
-uzależnień od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu leczenia
odwykowego,
-zwalniani z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem.

Członków Koalicji stanowią:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Urząd Miejski w Białej Piskiej
Caritas Diecezji Ełckiej
Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej
Punkt Konsultacyjnych dla Rodzin z Problemem Alkoholowym
Związek Emerytów i Rencistów
Związek Harcerstwa Polskiego
Lokalne media
Parafie
Specjaliści
Szkoły
SponsorzyMetody realizacji Programu:

1.Praca z indywidualnym przypadkiem
- wywiad środowiskowy, indywidualna diagnoza (psychologiczna, socjalna, doradcy zawodowi)

2. Praca z grupą
-Klub Integracji Społecznej – podejmuje działania o charakterze terapeutycznym,
zatrudnieniowym, samopomocowym.
Podstawą kwalifikacji uczestników będzie wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka, który stwierdzi, że objęcie rodziny programem będzie miało wpływ na zminimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia lub wykluczenia społecznego.
Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach podpiszą
z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny zobowiązujący do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Ewaluacja programu:
Ewaluację definiuje się jako systematyczne zbieranie, analizę i interpretację danych w celu oceny wartości programu, jego celów, zadań, sposobów i form realizacji, zasobów. Ocena powinna zatem odnosić się do wszystkich tych składników, winna ,,towarzyszyć” każdemu etapowi problemu i uwzględnić:
-zbieżność celów programu z celami pomocy społecznej
-spójność realizowanych działań
-prawidłowość wykorzystywanych środków
-korzyści wynikające z realizacji programu w ocenie Klienta.

Sposoby przeprowadzania ewaluacji, techniki i narzędzia:
-analiza zmiany postaw podopiecznych (obserwacja, wyniki zapisane w formie notatek)
-ocena spójności realizowanych zadań z zadaniami określonymi w ustawie o pomocy
społecznej (analiza dokumentu)
-analiza wykorzystanych środków (analiza bilansu)
-ocena efektów Programu w opinii Klienta (ankietowanie).

W sytuacji negatywnej oceny realizacji zadań cząstkowych należy podjąć działania alternatywne.

Zasoby potrzebne do realizacji programu:
1.Lokalowe i bazowe – w oparciu o istniejącą infrastrukturę lokalną Koalicjantów
2.Finansowe i rzeczowe – realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy
i środki pozabudżetowe
3.Kadrowe:
- specjaliści, pracownik socjalny, prawnik, psycholog, doradca zawodowy,
- grupy samopomocowe służące wspólnemu rozwiązywaniu problemów,
- pracownicy obsługi Klubu Integracji Społecznej.


Uruchomienie i realizacja Programu:
Kalkulacja stałych zadań Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywana jest na bieżąco, natomiast ustalenia szczegółowych zadań, form, terminów i kosztów dokonywane będą z chwilą przystąpienia do realizacji konkretnego działania.
Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:43
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:49
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2484 razy