BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXXI/319/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielana pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 zm.:
Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych (zameldowanych na pobyt stały) na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki


Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/319/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 13 kwietnia 2005 r.


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych (zameldowanych na pobyt stały) na terenie GminyI. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy.

§ 1

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.

§ 2

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 3

1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6, ust 2 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.

§ 4

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa
w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 5

1. Formami stypendium szkolnego są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
4) świadczenia pieniężne, jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt. 3), udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1) - 3), nie jest celowe.
2.Stypendium celowe może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
§ 6

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

III. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 7

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.
2. Burmistrz może upoważnić imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.

§ 8

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w §2 pkt. 2.
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2.
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 9

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informację o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,

4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia.
2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie
o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
6. Złożone wnioski rejestruje się.

§ 10

1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje komisję stypendialną.
2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 11

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu.


§ 12

1. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej.

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

§ 13

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art.8 ust. 3 -13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz..U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.).
4. Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz..U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.).
5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
6. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych
w ust. 3 i 4 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia
i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa
w § 2, wykorzystując opinię komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.
7. Burmistrz opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę
w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w § 2, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków.
8. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady, o których mowa w pkt. 7, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną.


§ 14

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.
3. Zasiłek szkolny przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

§ 15

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów zaakceptowane przez szkoły.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki,
w formie przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowane w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.
4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy.

V. Przepisy przejściowe
§ 16
1. Uczniowie, którym przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przed dniem 31 grudnia 2004r. zachowują te świadczenia do końca okresu, na jaki przyznano świadczenia.
Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:40
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:49
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2087 razy