BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXXI/318/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biała Piska na okres od dnia 01.06.2005 r. do dnia 31.05.2006 r.
2. Taryfa, o której mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki


Data powstania: piątek, 15 kwi 2005 08:46
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2005 08:48
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1828 razy