BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w bud. Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w m. DRYGAŁY przy ul. Mickiewicza 1

Rob. malarskie - Malowanie klatek schodowych

 

Znak sprawy 1/ZEC/WM/2017                                                                                               Biała Piska, dnia 12.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na malowanie klatek schodowych

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w m. Drygały ul. Mickiewicza 1 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie malowania dwóch klatek schodowych .

 

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 1, DRYGAŁY , 12-230 Biała Piska

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Jan Bąbka

   • Wiesław Brzozowy

 

 

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję .

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

  2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata . Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

  1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

  2. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

  3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)

  4. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

 

 1. Zakres prac obejmuje malowanie dwóch klatek schodowych budynku 3-kondygnacyjnego :

   

  1. Zabezpieczenie schodów i stolarki drzwiowej przed zabrudzeniem

  2. Umycie ścian i sufitów

  3. Ułożenie pod tynkiem istniejących przewodów instalacji :elektrycznej itp.

  4. Zeskrobanie istniejących powłok malarskich

  5. Zabezpieczenie narożników kątownikami aluminiowymi

  6. Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian i podestów schodowych (podniebień) pod malowanie emulsyjne z oczyszczeniem , przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża

  7. Gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian pod lamperię z oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża.

  8. Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów(kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

  9. Malowanie olejne lamperii (kolor w uzgodnieniu z inwestorem) z gruntowaniem podłoża olejem lnianym – alternatywnie mozaikowy tynk żywiczny

  10. Malowanie cokolików i policzków schodowych farbą olejną (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

  11. Malowanie farbą olejna balustrad schodowych, drzwiczek metalowych , drabiny stalowej stanowiącej wejście na dach  (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

  12. Wymiana przycisków dzwonkowych

  13. Wymiana opraw oświetleniowych na kl. schodowej na oprawy typy „Plafon” z czujnikiem ruchu

 

UWAGA: Ofertę należy przygotować wg własnych przedmiarów

 

Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy

 

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:

 

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie). (zał. nr 1)

b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku)

  e) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 3)

  f) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 4)

  g) Szczegółowy kosztorys ofertowy

Sposób przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe

spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym (zał. nr 1 .

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.5.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.

7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem Malowanie klatek schodowych – DRYGAŁY ul. Mickiewicza 1” oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :

Malowanie klatek schodowych – DRYGAŁY ul. Mickiewicza 1”

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

 

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

 

 

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-

 • koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty

 • koszty podłączenia do instalacji elektrycznej i wodociągowej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

 1. Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 2. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 3. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

7. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.

9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

 

 1. Ocena ofert .

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę , dołączone referencje, udzieloną gwarancję.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska do dnia 26.04.2017r. do godz. 14.00

 

9. Zakończenie postępowania :

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.

 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Oświadczenie Wykonawcy

3/ Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 11:29
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2017 11:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 kwi 2017 12:50
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 420 razy