BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim. Część I Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach.

 

Biała Piska, dn. 23.03.2017 r.

 

znak sprawy:

BiRG ZP.271.3.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

zadania pn; Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach
i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim.

Część I Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach

wpłynęło siedem ofert złożonych przez:

Oferta nr 1– PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Tuwima 5/33, 19-300 Ełk.

Oferta nr 2 – PBO ,,BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12,19-200 Grajewo.

Oferta nr 3 – Konsorcjum Firm Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Jastrzębski Sanmet Sp. j. Muła.

Oferta nr 4 – Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Kulbacki, ul. Piękna 2A/18, 19-300 Ełk.

Oferta nr 5 – R.M. Dobre Budownictwo Molenda Ryszard, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk.

Oferta nr 7 – Firma Handlowo – Usługowa ,,Mag-Bud” Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11,
19-203 Grajewo.                          

Oferta nr 8 – PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 5 złożoną przez firmę:

R.M. Dobre Budownictwo Molenda Ryszard

ul.Mickiewicza 34/19

19-300 Ełk

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

  • Cena – znaczenie kryterium – 60 pkt.
  • Okres gwarancji - znaczenie kryterium – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

PHU MASTER

Łukasz Staniszewski

ul. Tuwima 5/33, 19-300 Ełk

54,64 pkt

40 pkt

94,64 pkt

 

2

PBO ,,BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz

ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo

48,02 pkt

30 pkt

78,02 pkt

3

Konsorcjum Firm

Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Jastrzębski, Sanmet Sp. j. Muła

ul. Jarzębinowa 1, 07-410 Ostrołęka

54,71 pkt

40 pkt

94,71 pkt

4

Zakład Remontowo – Budowlany

Krzysztof Kulbacki

ul. Piękna 2A/18, 19-300 Ełk

54,01 pkt

40 pkt

94,01 pkt

7

Firma Handlowo – Usługowa
,,Mag-Bud” Piotr Lipski

ul. Nowo-Osiedle 11, 19-203 Grajewo

55,85 pkt

40 pkt

95,85 pkt

8

PHU GROT Jacek Olszewski

ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz

39,77 pkt

40 pkt

79,77 pkt

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 10:01
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 10:13
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:57
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 10970 razy