BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup i dostawy kruszywa na remonty dróg gminnych w 2017 roku

Biała Piska, 22.03.2017 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.5.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Zakupu i dostawy kruszywa na remonty dróg gminnych w 2017 roku wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. Wynajem Sprzętu Budowlanego ,,MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-203 Grajewo
  2. BIALZUK S.C. ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

 

BIALZUK S.C.

ul. Piłsudskiego 1B

12-230 Biała Piska

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 59,77 pkt.
  2. termin płatności faktur – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 99,77 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1.

Wynajem Sprzętu Budowlanego ,,MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A,

19-203 Grajewo

 

 

42,17 pkt.

 

40 pkt.

 

82,17 pkt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 22 mar 2017 14:50
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 14:57
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:56
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 11044 razy