BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu przy ulicy Witosa w Białej Piskiej

Biała Piska, 22.03.2017 r.

 

 

 

znak sprawy:

BiRG ZP.271.4.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu przy ulicy Witosa w Białej Piskiej wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60 pkt.
  2. okres gwarancji – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Data powstania: środa, 22 mar 2017 14:47
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 14:56
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:56
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 10965 razy