BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim.

Znak sprawy

BiRG ZP.271.3.2017                      

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że:

 

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach”.

 

Pytanie 1:  

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiotu ww. zamówienia :prosimy  o załączenie do projektu i dokumentacji przetargowej średnic, trasy prowadzenia instalacji c.o. i rozwinięcia instalacji. Podane w przedmiarze ilości, sumarycznie są bardzo zaniżone. Brak szczegółów uniemożliwia wycenę rur, kształtek i izolacji,

Odpowiedź 1:

Rozwinięcie instalacji c.o. na załączonych rysunkach 13-19

Pytanie 2:  

Jak mają wyglądać kratki maskujące ze stali nierdzewnej, brak danych technicznych uniemożliwia wycenę w poz. 53,

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie indywidualnego systemu maskowania leżaków dostępnych na rynku np.; obudowanie płytami kartonowo
– gipsowymi z umieszczeniem kratek maskujących ze stali nierdzewnej min. 1 kratka
(25 cm x 50 cm) na mb.

Pytanie 3:  

W opisie projektu i przedmiarach uwzględniono tylko ułożenie płytek terakoty w węźle,

Odpowiedź 3:

W pk-cie 5.1 Opisu technicznego zawiera informację „W ramach projektu należy przewidzieć demontaż istniejącej podłogi, częściowo podłoga drewniana, częściowo wykładziny terakotowe i po wykonaniu montażu rurociągów odbudowa zdemontowanych posadzek”

W przedmiarze wykonanie w/w robót określa poz. 14 „Demontaż i ponowny montaż przykrycia kanałów c.o. – posadzka drewniana, terakota – ilość 45,6 m² (kalkulacja własna)”

Pytanie 4:  

W jakiej pozycji uwzględnić obudowę rur przy podłogach w klasach i w jakiej ilości,

Odpowiedź 4:

Poz.53 ilość 41 m.

 

Pytanie 5:  

W projekcie jest 168 szt. grzejników, w przedmiarach są inne ilości, jaką ilość przyjąć.

Odpowiedź 5:

Zgodnie z projektem 168 szt.

Pytanie 6:  

Projekt mówi o regulacji zaworami i opisuje głowice na zatrzask, czy i w której pozycji uwzględnić wycenę głowic.

Odpowiedź 6:

Ilość zaworów grzejnikowych termostatycznych podano w poz. 36 przedmiaru – 168 szt.

Pytanie 7:  

Projekt mówi o zaworach podpionowych, spustowych i odpowietrznikach automatycznych, proszę o podanie ilości, rodzaju oraz w której pozycji należy je wycenić,

Odpowiedź 7:

Ilość zaworów odpowietrzających i przelotowych podano w poz. 37-44 przedmiaru.

Pytanie 8:    

Projekt pomija zawory odcinające na powrocie grzejnika, czy należy uwzględnić je w wycenie, jeśli tak, to w której pozycji,

Odpowiedź 8:

W wycenie należy uwzględnić zawory odcinające w ilości 168 szt. np. w poz. 16-20 przedmiaru.

Pytanie 9:  

Proszę o odpowiedź, czy zamawiający zagospodarowuje złom i wełnę szklaną oraz gips z izolacji starej instalacji, czy leży to po stronie wykonawcy,

Odpowiedź 9

Zamawiający zagospodaruje złom. Pozostałe materiały z rozbiórki do zagospodarowania po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10:  

Brak w przedmiarach drzwi p. poż. węzła cieplnego i tulei stalowych, czy należy je wyceniać, jeśli tak to w jakich pozycjach,

Odpowiedź 10:

Nie należy uwzględniać wymiany drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji „stwierdza się, iż wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne powinny być prowadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń rur”.

Wycenę tulei stalowych można zawrzeć w poz. 7-13 przedmiaru „Rurociągi stalowe ….. w pozycji należy uwzględnić dostawę i montaż wszystkich kształtek przejściowych dla danej średnicy…”

Pytanie 11:  

W dziale 6 robót dodatkowych nie uwzględniono robót ziemnych i odtworzeniowych, proszę o podanie szczegółów ilości robót.

Odpowiedź 11:

Należy przewidzieć n/w roboty ziemne:

KNNR 1 030502 Wykopy jamiste lub liniowe - 84 m³

KNNR 1 0317001Zasypanie wykopu z zagęszczeniem - 84 m³

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 mar 2017 10:26
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 10:33
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:55
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 11663 razy