BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim

Znak sprawy

BiRG ZP.271.3.2017                      

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim”.

Pytanie 1:  

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiotu w.w zamówienia:

prosimy o załączenie do projektu i dokumentacji przetargowej średnic, trasy prowadzenia instalacji c.o.i rozwinięcia instalacji. Podane w przedmiarze ilości, sumarycznie są bardzo zaniżone. Brak szczegółów uniemożliwia wycenę rur, kształtek i izolacji,

Odpowiedź 1:

Rozwinięcie instalacji c.o. na załączonych rysunkach Bemowo Piskie- rys 6-14

Pytanie 2:  

Jak mają wyglądać kratki maskujące ze stali nierdzewnej, brak danych technicznych uniemożliwia wycenę w poz. 55 ,

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie indywidualnego systemu maskowania leżaków dostępnych na rynku np.; obudowanie płytami kartonowo
– gipsowymi z umieszczeniem kratek maskujących ze stali nierdzewnej min. 1 kratka
(25 cm x 50 cm) na mb.

Pytanie 3:  

W opisie projektu i przedmiarach uwzględniono tylko ułożenie płytek terakoty w węźle, w jakiej pozycji uwzględniono odtworzenie podłóg drewnianych i terakotowych w klasach i w jakich ilościach,

Odpowiedź 3:

W pk-cie 5.1 Opisu technicznego zawiera informację „W ramach projektu należy przewidzieć demontaż istniejącej podłogi, częściowo podłoga drewniana, częściowo wykładziny terakotowe i po wykonaniu montażu rurociągów odbudowa zdemontowanych posadzek”

W przedmiarze wykonanie w/w robót określa poz. 15 „Demontaż i ponowny montaż przykrycia kanałów c.o. – posadzka drewniana, terakota – ilość 48 m² (kalkulacja własna)”

Pytanie 4:  

W jakiej pozycji uwzględnić obudowę rur przy podłogach w klasach i w jakiej ilości,

Odpowiedź 4:

Poz.55 ilość 269 m.

Pytanie 5:  

W projekcie jest 122 szt. grzejników, w przedmiarach są inne ilości, jaką ilość przyjąć,

Odpowiedź 5:

Zgodnie z projektem 122 szt.

Pytanie 6:  

Projekt mówi o regulacji zaworami i opisuje głowice na zatrzask, czy i w której pozycji uwzględnić wycenę głowic,

Odpowiedź 6:

Ilość zaworów grzejnikowych termostatycznych – 122 szt.

Pytanie 7:  

Projekt mówi o zaworach podpionowych, spustowych i odpowietrznikach automatycznych, proszę o podanie ilości, rodzaju oraz w której pozycji należy je wycenić,

Odpowiedź 7:

Ilość zaworów odpowietrzających – 122 szt.

Pytanie 8:  

Projekt pomija zawory odcinające na powrocie grzejnika, czy należy uwzględnić je w wycenie, jeśli tak, to w której pozycji,

Odpowiedź 8:

W wycenie należy uwzględnić zawory odcinające w ilości 122 szt.

Pytanie 9:  

Proszę o odpowiedź, czy zamawiający zagospodarowuje złom i wełnę szklaną oraz gips
z izolacji starej instalacji, czy leży to po stronie wykonawcy,

Odpowiedź 9:

Zamawiający zagospodaruje złom. Pozostałe materiały z rozbiórki do zagospodarowania po stronie Wykonawcy.

 Pytanie 10:  

Poz. 35 dotycząca przepływomierzy c.w.u. i cyrkulacji, podaje 3 szt., czego dotyczy trzecia sztuka,

Odpowiedź 10:

Trzecia szt. przepływomierza dot. W3 pokazanego na rys. Schemat węzła ciepła – rys. 16. 

Pytanie 11:  

Brak w przedmiarach drzwi p.poż. węzła cieplnego i tulei stalowych, czy należy je wyceniać, jeśli tak to w jakich pozycjach,

Odpowiedź 11:

Nie należy uwzględniać wymiany drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego. Zgodnie                        z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji „stwierdza się, iż wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne powinny być prowadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń rur”.

Wycenę tulei stalowych można zawrzeć w poz. 7-14 przedmiaru „Rurociągi stalowe ….. w pozycji należy uwzględnić dostawę i montaż wszystkich kształtek przejściowych dla danej średnicy…”

Pytanie 12:  

Poz. 24 przedmiaru, to 2 osadniki, w projekcie są 3, ile szt. przyjąć do wyceny

Odpowiedź 12:

Zgodnie z projektem (rys. 16) należy przyjąć 3 szt. filtrów siatkowych (osadników żeliwnych).

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 mar 2017 10:15
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 10:33
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:55
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 11667 razy