BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2017.WS.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poźn zm.),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Mirosława Rutkowskiego
reprezentującego Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA”
ul. Utrata 2C lok. 28, 16-400 Suwałki
działającego w imieniu PGE Dystrybucji S. A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

z dnia 01-03-2017 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV na działkach o nr geod. 20/67, 20/129, 20/126, 20/127, 20/123, 20/66, 20/65, 20/64, 20/125, 20/143, 20/144 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 14:41
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 14:43
Data przejścia do archiwum: środa, 22 mar 2017 12:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 577 razy