BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2015.WS.9

o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Jana Iwaniuk - Kierownika Departamentu Eksploatacji i Rozwoju w Wydziale Inwestycji     PGE Dystrybucja Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w dniu 06-03-2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
-    Budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach o nr geod. 20/64, 20/123, 20/126, 20/66, 20/127, 20/67, 20/68, 20/129, 20/144;
-    Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV na działkach o nr geod. 20/123, 20/66, 20/126, 20/67, 20/68, 20/47, 20/56;
-    Rozbiórka istniejącej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach o nr geod. 20/64, 20/65, 20/123, 20/143 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji o umorzeniu postępowania, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2017 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2017 14:20
Data przejścia do archiwum: środa, 22 mar 2017 12:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 634 razy