BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim.

Znak sprawy

BiRG ZP.271.4.2017                      

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach i budynku Szkoły Podstawowej  w Bemowie Piskim”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że:

Pytanie 1:  

Proszę o zamieszczenie rysunków detalu gzymsów ozdobnych – zgodnie z opisem nr rys. m.in. P2 oznaczono gzymsy „Gzyms ozdobny( wg rys. detalu)” proszę o zamieszczenie tych rysunków.

Odpowiedź 1:

Rys. detalu gzymsu ozdobnego zamieszczono na rys. P1 – szerokość gzymsu 60 cm, grubość 6 cm z wgłębieniem 3 cm.

 Pytanie 2:  

Czego dotyczy poz. 100 zamieszczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Drygałach?

Odpowiedź 2:

Poz. 100 „dodatek za każdy rozpoczęty km transportu ziemi samochodami wyładowczymi po drogach utwardzonych” dotyczy robót ziemnych dot. docieplenia ścian fundamentowych poz. 49-51.

Pytanie 3:  

Czy w ramach zadania Wykonawca ma wykonać rozbiórki istniejącego pokrycia dachu na budynku E – proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z pkt 5.4 Opisu technicznego „Należy rozebrać istniejące poszycie z dachówki wraz z łatami oraz deskowanie, a także obróbki blacharskie. Uszkodzone elementy konstrukcji dachu wymienić na nowe, wykonać nowe deskowanie, łaty i konrłaty.”

Pytanie 4:  

Proszę o zamieszczenie zwymiarowanych przekrojów i rzutów dachu umożliwiających dobór elementów dodatkowych do dachówki- gąsiorów krańcowych, etc.

Odpowiedź 4:

Ilość elementów dodatkowych do pokrycia dachu budynku E należy określić na podstawie zamieszczonych w skali rysunków elewacji P1, I10 oraz rzutu dachu P4.

Pytanie 5:  

W przedmiarze robót Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygałach – roboty dodatkowe – uwzględniono wykonanie płotków przeciwśniegowych i ław kominiarskich, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy je zamontować.

Odpowiedź 5:

Tak. Zgodnie z pkt 5.4 Opisu technicznego należy „ zamontować nową dachówkę ( zgodnie z rys. elewacji), obróbki blacharskie, płotki śniegowe oraz ławy kominiarskie.”

Pytanie 6:  

Proszę o zamieszczenie opisu dot. zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim lub uzupełnienie o informacje:

Pytanie 6a:  

Jaki jest projektowany układ warstw dla ściany cokołu wraz z podaniem wymagań odnośnie materiałów jakie należy zastosować podczas termomodernizacji.

Odpowiedź 6a:

Technologia wykonania docieplenia ścian cokołu oraz właściwości zastosowanych materiałów analogiczne jak w opisie technicznym Termomodernizacji Zespołu Szkół w Drygałach- pkt 5.1 i 6.1

Do ocieplenia cokołu w szkole w Bemowie Piskim należy użyć płyt styropianowych o obniżonej chłonności wody, grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła ʎ=0,037 W/(mK).

Pytanie 6b:  

Czy dla ścian cokołowych przewiduje się wykonanie hydroizolacji – proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 6b:

Odpowiedź jak w pk-cie 6a)

Pytanie 6c:  

Czy dla cokołów przewiduje się ułożenie płytek pokazanych na rys. A-7

Odpowiedź 6c:

Nie – na przymocowanych płytach styropianowych jako wykończenie należy wykonać cienką warstwę tynku żywicznego. Kolorystyka elewacji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 6d:  

Z czego ma być wykonana opaska budynku

Odpowiedź 6d:

Z kostki betonowej gr. 6 cm.

Data powstania: środa, 1 mar 2017 11:25
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 12:12
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:55
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 12196 razy