BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na pracach na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk, w dniu 22.02.2017 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożone zostały ponadto poświadczone przez właściwe organy kopie map ewidencyjnych oraz dokumenty, wydane przez organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków, zawierające numery działek ewidencyjnych oraz imiona i nazwiska albo nazwy oraz adresy podmiotów ewidencyjnych (wypisy z wykazu działek i podmiotów), obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Pismem z 24.02.2017 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Treść obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 1 mar 2017 09:52
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 09:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2017 10:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 565 razy