BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 13-02-2017 r. została wydana decyzja nr BiRG.6220.10.2016.WS.5 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „przebudowa dojazdu pożarowego nr 40 w leśnictwie Kaliszki zlokalizowanego na działkach o numerach geodezyjnych 25/8, 7/7, 400, 399, 7/5, 402, 7/1, 3/4, 1, 7/8, 7/3, 2/2 w obrębie ewidencyjnym Kukły, 395, 389/2, 394, 388/4, 393/2, 392, 13/76 w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: wtorek, 21 lut 2017 08:47
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 09:00
Data przejścia do archiwum: środa, 1 mar 2017 09:52
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 266 razy