BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja drogi wewnętrznej w Konopkach poprzez zmianę nawierzchni drogi.

Biała Piska, 22.02.2017 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.1.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Modernizacji drogi wewnętrznej w Konopkach poprzez zmianę nawierzchni drogi wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty, ul. Jagodowa 12, 19-300 Ełk.
  2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60 pkt.
  2. okres gwarancji– 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych                    w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

1

Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty, ul. Jagodowa 12,

19-300 Ełk.

 

 

53,88 pkt.

 

30 pkt.

 

83,88 pkt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 22 lut 2017 10:55
Data opublikowania: środa, 22 lut 2017 11:14
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:53
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 12544 razy