BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie oczywistej omyłki w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym.

Burmistrz Białej Piskiej prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu nr RiGN.6840.17.2016  z dnia 2016-11-28 o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Biała Piska, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, ustalonym na dzień 12 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w następujący sposób: 

W rubryce nr 4 dotyczącej numeru księgi wieczystej:

- jest zapis o treści: „ OL1P/00013225/1”

- powinno być:” OL1P/00012410/8”

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Biała Piska, nr geod. działki 809/1 położonej w Białej Piskiej przy ul. Tatarskiej w prawidłowym brzmieniu:

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

według niżej zamieszczonego wykazu:

Nr

działki

Powierzchnia w m2

użytek

Obręb

położenia

Nr Księgi Wieczystej

CENA WYWOŁAWCZA w zł.

( w tym :wartość gruntu, 23% podatek VAT

oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży)

WADIUM

w zł.

809/1

69 m ²

Bi

Biała Piska

ul. Tatarska

OL1P/00012410/8

 

7.820,22 zł

 

800,00 zł

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ ustalenia decyzji o warunkach zabudowy

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr TIOŚ 8382/32/95 z dnia 1995-09-15.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w mieście Biała Piska, przy ul. Tarskiej, w strefie śródmiejskiej miasta. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 12.11.2019 r..W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne i zabudowa handlowo – usługowa. Dojazd do działki drogą asfaltową. Kształt działki regularny, prostokątny. Warunki geotechniczne średnio korzystne. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną. Działka została zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 32,63 m2 wybudowanym z obcych nakładów. Jest to budynek,   parterowy, wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej. Dach drewniany dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym. Stan techniczny budynku - zadawalający, wymagający przeprowadzenia drobnych remontów. Standard wykończenia wnętrzna oceniono jako średni.    

 

 1. TERMIN i MIEJSCE PRZETARGU: 12 stycznia 2017 r., godz. 1100 Urząd Miejski w Białej Piskiej, pokój nr 15.
 2. WADIUM:

1)    przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 04 stycznia 2017 r. z zaznaczeniem numeru działki i obrębu.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

2)    wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

3)    w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 2. W przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się
  do zwrotu kosztów tychże nakładów w kwocie 82.714,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czternaście ) ustalonych w operacie szacunkowym, w przypadku gdy przetarg wygrają.
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń, oraz do złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się
  do zwrotu kosztów poniesionych na grunt w kwocie 82.714,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czternaście ) w przypadku, gdy przetarg wygrają ( nie dotyczy właściciela nakładów).
 4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca nieruchomości.
 5. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone geodezyjne okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.        
 6. Informacja o ogłoszeniu przetargu opublikowana została na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl oraz
  w prasie lokalnej.
 7. Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w pokoju nr 15 tel. 87 4241 370.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 sty 2017 13:51
Data opublikowania: środa, 11 sty 2017 14:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2017 07:30
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 931 razy