BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95. Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98. Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.6.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95.

Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98.

Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.

wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę – BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7,   07-410 Ostrołęka.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonej oferty, wybrano do realizacji zadania pierwszego, drugiego i trzeciego zamówienia, ofertę złożoną przez firmę:

BENZOL Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie - Przedmiotowa oferta jest jedyną ofertą, złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ. Cena oferty na poszczególne zadania mieści się  w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:.

Zadanie pierwsze

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 95 punktów.

Zadanie drugie

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 95 punktów.

Zadanie trzecie

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 95 punktów.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 13:08
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 13:14
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:51
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 14136 razy