BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku.
Ogłoszenie nr 377027 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.
Biała Piska: Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 366685

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Piska, krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12230   Biała Piska, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241350, 4241363, faks 874 241 351, e-mail sslonawski@bialapiska.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialapiska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BiRG ZP.271.7.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska, sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanymi w schronisku zwierzętami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 1. Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska oraz ich transport do schroniska w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę nad bezdomnymi psami będzie prowadzone najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku psa, który pogryzł człowieka odłowienie go w czasie nie dłuższym niż 4 godziny i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu dokonania obserwacji. 2.Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej. 3. Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki oraz właściwego traktowania i odżywiania. 4.Prowadzenie ewidencji przyjmowanych, wydawanych psów oraz przebywających w schronisku z terenu gminy Biała Piska. 5.Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi. 6.Prowadzenie sterylizacji i kastracji odłowionych zwierząt za wyjątkiem psów nie kwalifikujących się do zabiegu, u których ze względów zdrowotnych operacja wiązała by się z zagrożeniem życia, ściśle według wskazań lekarza weterynarii w okresie nie krótszym niż 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 7.Usypianie ślepych miotów zwierząt. 8. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Schroniska oraz współpraca z lokalnymi mediami tj. Gazetą Piską, Tygodnikiem Piskim i telewizją kablową. 9.Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa. 10.Wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w pkt 1,po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, którzy powiadomią Wykonawcę o lokalizacji bezdomnych zwierząt. Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt, w przypadku zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, winna być im zapewniona pomoc weterynaryjna. 11. Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym rannym zwierzętom, w tym zabieranie ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia dokonywanego przez pracownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej lub Policji. 12.Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonanie niezbędnych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, sprawowanie opieki zgodnie z potrzebami zwierząt przebywających w gabinecie weterynaryjnym do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. W razie konieczności wykonanie zabiegu uśmiercenia i utylizacji zwłok. 13. Zbieranie i utylizację zwłok lub szczątków bezdomnych zwierząt domowych na skutek wypadków drogowych lub innych zdarzeń. 14. Przestrzeganie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2017 roku zgodnie z uchwałą XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 października 2016 r. 15. Zapewnianie całodobowego kontaktu telefonicznego. 16. Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia: a) ilość psów w schronisku według stanu na ostatni dzień miesiąca, b) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska z podaniem dat i miejsc ich odłowienia, c) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych uśmierceniu, d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji. 17. Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Burmistrza Białej Piskiej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada. 18. W przypadku konieczności przetransportowania 111 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport tych psów w ramach kosztów wykonania umowy. *Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Biała Piska – około 50 sztuk rocznie. *Ilość psów przebywających obecnie w schronisku wynosi – 111 sztuk. Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm. ), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV: 85200000-1, 85210000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska S.C.,  ,  Radysy 13 ,  12-230,  Biała Piska,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 165600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 165600.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


 

 

Data powstania: piątek, 30 gru 2016 12:51
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 13:35
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:51
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 14268 razy