BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku

znak sprawy:

BiRG ZP.271.7.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn;Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku” wpłynęła 1 oferta złożona przez: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska S. C. Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonej oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska S.C.

Radysy 13,

12-230 Biała Piska

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

A. cena – 60 pkt.

B. doświadczenie – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: piątek, 30 gru 2016 10:57
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 11:43
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:51
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 14178 razy