BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

WSPÓLNIE I MĄDRZE

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska, dwa lata obecnej kadencji mamy już za sobą. To były dwa lata intensywnej pracy. Najbardziej dumny jestem ze wzrostu aktywności mieszkańców. Z każdym rokiem jest coraz większa, wspólna odpowiedzialność za naszą gminę. Szerokie porozumienie w Radzie Miejskiej w Białej Piskiej jest dowodem, że umiemy wspólnie pracować dla mieszkańców naszej gminy. Tego właśnie nam potrzeba, aby w gminie był spokój i atmosfera pracy.

Inwestycje

Utrzymujemy dobre tempo inwestycyjne. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji oraz przygotowaliśmykolejne, które będą realizowane w następnych latach.

- Dobrze przygotowywaliśmy się do zapowiadanych konkursów unijnych w zakresie dróg. Dzięki temu mamy podpisane umowy na dofinansowanie modernizacji 7 dróg gminnych w miejscowościach: Biała Piska, Drygały, Orłowo, Szkody - Radysy, Konopki, Pogorzel Wielka, Rakowo Małe. Realizację tych zadań zaplanowaliśmy w latach 2017-2018,

- w roku 2015 wykonaliśmy przebudowę ul. Sportowej w Białej Piskiej na realizację której pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa,

- w 2016 roku w miejscowości Kumielsk został wyremontowany odcinek drogi wraz budową chodnika. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, a realizacja tego zadania to przykład mądrego finansowania zadania ze środków zewnętrznych, środków gminnych, w tym z funduszu sołeckiego,

- w ramach modernizacji infrastruktury drogowej wykonaliśmy także przebudowę przepustów drogowych w miejscowościach: Myszki, Kumielsk oraz na ul. Zielonej w Drygałach (zadania te również zostały dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego),

- w celu poprawy warunków podróżowania dla naszych mieszkańców zamontowaliśmy łącznie 13 nowych wiat przystankowych w miejscowościach: Biała Piska, Drygały, Nowe Drygały, Sulimy, Pogorzel Wielka, Monety, Pawłocin,

- dzięki dobrej współpracy z Powiatem Piskim oraz współfinansowaniu ze środków budżetu Gminy Biała Piska zostały wyremontowane ważne odcinki dróg powiatowych w naszej gminie:

*Kowalewo–Milewo (udział środków Gminy Biała Piska to kwota prawie 460 tysięcy zł),

*Drygały-Bemowo Piskie (udział środków Gminy Biała Piska to kwota 170 tysięcy zł),

*remont przepustu w Oblewie,

*obecnie w porozumieniu z Powiatem wykonujemy dokumentację techniczną przebudowy ulic: Zielonej oraz Kolejowej w Białej Piskiej i dla tego zadania planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie,

- bardzo ważnym elementem infrastruktury drogowej  w naszej gminie jest droga krajowa nr 58. Dzięki dobrej współpracy z GDDKiA oraz staraniom wielu osób (przyjaciół naszej gminy) po latach oczekiwań został przebudowany odcinek drogi krajowej na ul. Moniuszki. Wymieniona została warstwa ścieralna na odcinku od budynku poczty do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Białej Piskiej. GDDKiA wykonała również remont odcinka drogi od przejazdu kolejowego w kierunku Kaliszk. Budowa zatok i przejścia dla pieszych w miejscowości Kaliszki zgodnie z zapowiedziami będzie zrealizowana w 2017 roku.

W ramach tej dobrej współpracy my wybudowaliśmy nową zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową przy ul. Moniuszki. Jeszcze przed świętami zamontowane zostanie dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych wraz ze znakiem aktywnym.

 

- zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy remonty świetlic i remiz OSP. W ramach tych zadań wykonaliśmy remonty świetlicy w miejscowościach: Ruda, Sokoły Jeziorne, Rakowo Małe, Drygały remiza OSP – na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

 

W ramach przygotowań do konkursów unijnych przypadających na lata 2016-2018 wykonaliśmy szereg dokumentacji projektowych dotyczących różnych bardzo ważnych dla naszych mieszkańców i gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, wodno – kanalizacyjnej, sportowej, kulturalno – rozrywkowej, edukacyjnej, rekreacyjnej. Jesteśmy dobrze przygotowani i składamy kolejne wnioski
o dofinansowanie naszych zadań.

 

OŚWIATA

To do czego się zobowiązałem - dokończony został II etap zmian płacowych dla obsługi i administracji szkół. Dzięki mądrej polityce oświatowej w naszej gminie nie było zwolnień nauczycieli. Czeka nas zapowiedziana reforma oświaty, którą musimy mądrze przeprowadzić. Na uwagę zasługuje także dobra współpraca z dyrektorami, rodzicami oraz osiągnięcia uczniów. Wśród wielu realizowanych zadań nie zapominamy o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Jak co roku, także w 2015 i 2016 roku realizując kolejne edycje projektów ,,Mazurskim Szlakiem” dzieci wyjeżdżały na wycieczki w okresie ferii zimowych i drugi raz w czasie wakacji. Corocznie na stadionie miejskim inaugurujemy szkolny rok sportowy. Najzdolniejsi uczniowie nagradzani są stypendiami za dobre wyniki w nauce. Na stypendia motywacyjne wydatkowano kwotę 100 720,00 zł, stypendia socjalne – 1 931 469,00 zł. Na programy dotyczące rozwoju czytelnictwa pozyskaliśmy 13.900 zł, na podręczniki szkolne łącznie 179 665,00 zł. W latach 2015 – 2016 wykonano inwestycje i remonty  w szkołach na kwotę ok. 600 tys. zł.

Wykonaliśmy kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie w formie premii termomodernizacyjnej. Ponadto w 2017 roku planujemy wykonać kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim oraz Zespołu Szkół w Drygałach. Ponad 2 lata trwała procedura oceny technicznej i merytorycznej naszych wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest duża szansa, że jeszcze w grudniu 2016 r. zostaniemy zaproszeni do Warszawy na podpisanie umów.

 

Kolejno zagospodarowujemy tereny gminne poprzez wykonanie parkingów, placów zabaw, wiat. W celu zabezpieczenia energetycznego obiektów strategicznych stanowiących własność Gminy Biała Piska zakupiliśmy nowy mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem IVECO o mocy 120 kW.

 

Na uwagę zasługuje współpraca z seniorami. W październiku 2016 r. już po raz czwarty Uniwersytet III Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki. Wspieramy aktywność lokalnych kół emerytów i rencistów, a coroczne spotkania z mieszkańcami świętującymi swoje jubileusze małżeńskie na trwałe wpisały się w kalendarz uroczystości gminnych.

Nie zapominamy o rocznicach, świętach państwowych, narodowych. Obchodzimy je z należnym szacunkiem.

W ofercie kulturalnej gminy Biała Piska, każdy może znaleźć coś dla siebie. Spotkania z gwiazdami disco polo, cykliczne spektakle teatralne z udziałem gwiazd z polskiej estrady cieszą się dużym zainteresowaniem. W 2016 r. Gmina Biała Piska była gospodarzem: Diecezjalnych Spotkań Środowisk Twórczych i Powiatowych obchodów  Dnia Sybiraka.

Rozwijamy współpracę partnerską. Do grona naszych partnerów dołączyła Gmina Reńska Wieś  z woj. opolskiego. W dalszym ciągu kontynuujemy współpracę z gminą Eggebek z Niemiec.

Rozwijamy e-usługi. Urząd Miejski w Białej Piskiej uzyskał zgodę Ministra Cyfryzacji na pełnienie przez Gminę Biała Piska funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP. Uruchomiliśmy także Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, które znajduje się pod adresemhttps://bialapiska.eboi.pl/. Portale gminne: bialapiska24.pl, bialapiska.eu przekazują naszym mieszkańcom m.in. informacje z bieżącej działalności jednostek gminnych. Strona BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej została dostosowana do potrzeb osób z problemem słuchu i niedowidzących. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Opracowano program regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska. Program ma na celu wsparcie finansowe przedsiębiorstw na terenie Gminy Biała Piska i wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w naszej gminie.

Wspieramy inicjatywy służące mieszkańcom Gminy Biała Piska. Projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe w latach 2015 i 2016 otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 579 999,00zł. W ramach tej puli środków dofinansowanie otrzymały zadania realizowane m.in. na rzecz naszych mieszkańców przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej, Caritas Diecezji Ełckiej i Centrum Integracji Społecznej, Kluby Sportowe.

Dotacja zadań melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną w kwocie 220 tys. zł jest formą pomocy dla rolników.

Kwota 485 tys. zł to wydatki z budżetu gminy 2015 r.  i 2016 r. na rzecz naszych społeczności lokalnych w ramach funduszu sołeckiego.

W I półroczu 2015 r. spółki gminne: ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej i ZWiK Sp. z o.o. w Białej Piskiej zakończyły 20 letni okres swojego istnienia. W 2015 r. dostojny Jubileusz 70 lecia swojego istnienia obchodziły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Białej Piskiej i w Drygałach oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach. W 2016 r. do grona Jubilatów dołączyła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

Na podkreślenie zasługuje także dobra współpraca z:

  • naszymi Parlamentarzystami, którzy zawsze służą nam dobrą radą i pomocą,
  • Panem Marszałkiem i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Dzięki współpracy z Panią Marszałek Wiolettą Śląską –Zyśk pozyskujemy informacje o programach unijnych i możliwościach dofinansowania zadań na lata następne,
  • Panem Wojewodą i pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, m.in.
    w zakresie spraw dotyczących realizacji zadań z administracji rządowej,
  • Z Dowódcą Jednostki Wojskowej OSWL w Bemowie Piskim
  • Panem Starostą i jego współpracownikami. Dzięki wspólnym działaniom i finansowaniu drogi powiatowe na terenie naszej gminy są modernizowane i remontowane,
  • Z Panem Dyrektorem i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. Dzięki tej współpracy zostało zawartych 579 umów o pracę w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, a także zobowiązań wynikających z umów z PUP oraz 415 osób pracowało w ramach prac społecznie użytecznych,
  • Prezesem Zarządu Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. w Ełku, dzięki której ponad 40 mieszkańców naszej gminy w pierwszym półroczu 2016 r. skorzystało z możliwości zatrudnienia.

W minionych latach 2015 i 2016 dokładnie analizowaliśmy każdy wydatek, prowadziliśmy systematyczną i bieżącą analizę naszych możliwości finansowych. Mądre gospodarowanie środkami budżetowymi pozwoliło na obsługę spłaty kredytów, terminową realizację wszystkich wydatków gminy i wszelkich świadczeń pracowniczych. Faktury były i są opłacane terminowo. Nasz budżet jest zrównoważony i pozwala na perspektywiczny rozwój Gminy Biała Piska w następnych latach.
                                                                                   

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 15 gru 2016 07:21
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2016 07:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 754 razy