BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku.

Ogłoszenie nr 366685 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.

Biała Piska: Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Piska, krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail sslonawski@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialapiska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.bialapiska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830) osobiście lub a pośredictwem posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej, Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, pok. nr 16


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2017 roku.
Numer referencyjny: BiRG ZP.271.7.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska, sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanymi w schronisku zwierzętami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska oraz ich transport do schroniska w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę nad bezdomnymi psami będzie prowadzone najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku psa, który pogryzł człowieka odłowienie go w czasie nie dłuższym niż 4 godziny i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu dokonania obserwacji. 2 Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej. 3 Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki oraz właściwego traktowania i odżywiania. 4 Prowadzenie ewidencji przyjmowanych, wydawanych psów oraz przebywających w schronisku z terenu gminy Biała Piska. 5 Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi. 6 Prowadzenie sterylizacji i kastracji odłowionych zwierząt za wyjątkiem psów nie kwalifikujących się do zabiegu, u których ze względów zdrowotnych operacja wiązała by się z zagrożeniem życia, ściśle według wskazań lekarza weterynarii w okresie nie krótszym niż 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 7 Usypianie ślepych miotów zwierząt. 8 Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Schroniska oraz współpraca z lokalnymi mediami tj. Gazetą Piską, Tygodnikiem Piskim i telewizją kablową. 9 Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa. 10 Wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w pkt 1,po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, którzy powiadomią Wykonawcę o lokalizacji bezdomnych zwierząt. Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt, w przypadku zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, winna być im zapewniona pomoc weterynaryjna. 11 Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym rannym zwierzętom, w tym zabieranie ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia dokonywanego przez pracownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej lub Policji. 12 Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonanie niezbędnych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, sprawowanie opieki zgodnie z potrzebami zwierząt przebywających w gabinecie weterynaryjnym do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. W razie konieczności wykonanie zabiegu uśmiercenia i utylizacji zwłok. 13 Zbieranie i utylizację zwłok lub szczątków bezdomnych zwierząt domowych na skutek wypadków drogowych lub innych zdarzeń. 14 Przestrzeganie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2017 roku zgodnie z uchwałą XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 października 2016 r. 15 Zapewnianie całodobowego kontaktu telefonicznego. 16 Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia: a) ilość psów w schronisku według stanu na ostatni dzień miesiąca, b) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska z podaniem dat i miejsc ich odłowienia c) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych uśmierceniu, d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji. 17 Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Burmistrza Białej Piskiej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada. 18 W przypadku konieczności przetransportowania 111 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport tych psów w ramach kosztów wykonania umowy. *Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Biała Piska – około 50 sztuk rocznie. *Ilość psów przebywających obecnie w schronisku wynosi – 111 sztuk. Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm. ), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).
II.5) Główny kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:85200000-1, 85210000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga,aby wykazał, iż: a)posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. b)posiada decyzję o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie zawarte w druku stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ oraz złożył oświadczenie zawarte w drukach stanowiących załączniki nr 4 i 5 do SIWZ, iż: a)prowadzi schronisko dla zwierząt, b)dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt oraz sprzętem i urządzeniami do odłowu zwierząt. c)dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego oraz posiadającą co najmniej 12-miesięczną praktykę przy opiece nad zwierzętami. Ocena, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału zawartych w punktach 5.1, 5.3 nastąpi na podstawie wymaganych i przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 6. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu po wyczerpaniu czynności przewidzianych w art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1 zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, 2 wykaz sprzętu i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, a które są niezbędne do wykonania zamówienia – sporządzony wg załącznika nr 5. 3 Wykaz osób, zawierający imię i nazwisko, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i zawierającym treść odpowiadającą zakresowi tam wskazanemu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Doświadczenie

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy, które mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 gru 2016 13:27
Data opublikowania: środa, 14 gru 2016 13:34
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:50
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 14729 razy