BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych miejskich i zamiejskich w 2017.

znak sprawy:

BiRG ZO.271.5.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

temat: : Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych miejskich                    i zamiejskich w 2017.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych miejskich i zamiejskich w 2017.
Całość zamówienia została podzielona na pięć zadań:
Zadanie I –Usługi zimowego utrzymania dróg i likwidacja śliskości nawierzchni dróg piaskarkami z pługiem do odśnieżania dróg.
Zadanie II – Usługi zimowego utrzymania dróg pługami czołowymi na sprzęcie ciężkim kołowym o mocy od. 100 KM do 130 KM (4x4 np; ciągnik rolniczy) – min. szerokość pługa 2,5 m.
Zadanie III - Usługi zimowego utrzymania dróg pługami czołowymi na sprzęcie ciężkim kołowym o mocy od 131 KM do 200 KM (4x4 np; ciągnik rolniczy) – min. szerokość pługa 2,5 m.
Zadanie IV – Usługi zimowego utrzymania dróg ładowarko – spycharkami przystosowanymi do odśnieżania – min. szerokość pługa 2,5 m.
Zadanie V – Usługi zimowego utrzymania dróg ładowarką teleskopową.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych miejskich i zamiejskich pracuje również sprzęt stanowiący własność Gminy Biała Piska tj; równiarka RD 130 i ciągnik Pronar Zefir. Pierwszeństwo wyjazdu w celu odśnieżania posiada sprzęt gminny. Zlecanie tras wyjazdu firmom zewnętrznym odbywać się będzie w sytuacji gdy sprzęt gminny nie będzie w stanie skutecznie i szybko udrożnić i odśnieżyć zasypanych dróg.
2. Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. obejmujących wybrany rodzaj usługi (zadania) zimowego utrzymania dróg.
3. Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 1. Miejsce składania ofert: Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 16.
 2. Termin składania ofert: do 14.12.2016 r. do godziny 13:00.
 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 grudnia 2016 r. godz. 13.10 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 18.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 5. Cena jednostkowa podana w ofercie dotyczy jednej godziny pracy sprzętu i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
Oferta na: „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych miejskich i zamiejskich w 2017”.
Podstawa prawna:
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 euro.
W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę
o potwierdzenie faksem (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.
 
W załączeniu:
 • wzór oferty (załącznik nr 1),
 • oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),
 • Wykaz sprzętu (załącznik nr 3),
 • Oświadczenie w sprawie uprawnień (załącznik nr 4),
 • projekt umowy(załącznik nr 5).
Do oferty należy dołączyć:
- parafowany wzór umowy,
- oświadczenie wykonawcy,
- wykaz sprzętu,
- oświadczenie w sprawie uprawnień.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 gru 2016 07:13
Data opublikowania: środa, 7 gru 2016 07:50
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:50
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 15024 razy