BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2016 r.

W dniu 26 października 2016 r. na XXI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XXI/139/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2022.
 2. Uchwała  Nr XXI/140/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2016 r.
 3. Uchwała Nr XXI/141/2016 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała Piska w latach 2017 – 2021”.
 4. Uchwała Nr XXI/142/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska w 2017 r.
 5. Uchwała Nr XXI/143/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała Piska w 2017 r.
 6. Uchwała Nr XXI/144/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 7. Uchwała Nr XXI/145/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała Piska.
 8. Uchwała Nr XXI/146/2016 w  sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/95/11  Rady  Miejskiej  w  Białej  Piskiej  z dnia  28 kwietnia  2011   r. w sprawie  nadania Statutu  Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
 9. Uchwała Nr XXI/147/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska.
 10. Uchwala nr XXI/148/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej .
 11. Uchwała Nr XXI/149/2016 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nr 92 w obrębie geodezyjnym Rogale Wielkie, przeznaczonej na cele publiczne, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
 12. Uchwała Nr XXI/150/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska .
 13. Uchwała Nr XXI/151/2016 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Biała Piska.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 4 lis 2016 12:53
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2016 13:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 568 razy