BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

I. Informacja publiczna w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej udostępniana jest poprzez:

  1. Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pod adresem: http://bip.bialapiska.pl
  2. Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z informacją, m. in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
  3. Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Gminy
  4. Udostępnianie na wniosek, informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

II. Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej


1. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wyznaczeni zostali:

1) Administrator (Redaktor) Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw organizacyjnych, do którego zadań należy przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,

2) Administratorzy (Redaktorzy) Biuletynu Informacji Publicznej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych do dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,


2. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w uzgodnieniu z Redaktorami Biuletynu Informacji Publicznej w komórkach organizacyjnych tworzy menu przedmiotowe strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.


III. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosek może zostać przesłany także pocztą elektroniczną bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie do udzielenia odpowiedzi powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji, wskazany we wniosku.

4. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie czynności materialno-technicznej, a nie w formie decyzji administracyjnej i nie podlega zaskarżeniu środkami postępowania administracyjnego.

5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

7. Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miejski w Białej Piskiej może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,

2) Urząd Miejski w Białej Piskiej nie dysponuje żądaną informacją,

3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

8. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku - komórka organizacyjna prowadząca sprawę powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu - postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

 Wzór wniosku o udostępnieine informacji publicznej

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 08:47
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 09:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 742 razy