BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie opinii technicznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie opinii technicznej

 

Znak sprawy 09/ZEC/WM/2016 Biała Piska dnia 30.09.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie opinii technicznej  obiektu budowlanego

znajdującego się na działce nr 143/3 przy ul. Żeromskiego 3

w Białej Piskiej

1. Zamawiający :

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Żeromskiego 3

12-230 Biała Piska

NIP 849-14-79-788

 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia :

Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego znajdującego się na działce nr 143/3 przy ul. Żeromskiego 3 w Białej Piskiej

Przedmiot zamówienia:

- opis stanu technicznego obiektu budowlanego;

- opis oraz przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu budowlanego;

- opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, materiały z jakich są wykonane;

- dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów;

- określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.;

- zakres robót niezbędnych do doprowadzenia całego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z prawem i sztuka budowlaną;

- kosztorysem inwestorskim rekomendowanych prac;

Dane o budynku :

Budynek mieszkalny wielorodzinny (3 lokale mieszkalne), częściowo podpiwniczony, 1 -klatkowy o dwóch kondygnacjach nadziemnych , dach dwuspadowy kryty dachówką .

 

 

Pow. użytkowa – 104,82 m2,

 

 

Kubatura – 760,00m3,

 

Rok budowy 1910 r

Budynek pod pieczą konserwatora zabytków.

 

3. Zawartość oferty wraz z dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

Oferta musi zawierać :

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wykonawca musi wykazać , że posiada odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie i w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie , co najmniej jedna usługę o tematyce będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełniają łącznie. Należy potwierdzić referencjami.

 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

 

4. Kryteria wyboru oferty :

100% cena – wygrywa najtańsza oferta.

 

5. Termin realizacji zamówienia :

Termin wykonania : 21 dni od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego.

 

6. Miejsce i termin składania ofert :

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.10.2016r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

  • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

  • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani na stronie bip.bialapiska.pl Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie bez podawania przyczyny;

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

....................................................................


Załączniki:

- formularz ofertowy

 

- wykaz wykonanych usług

 

- wzór umowy

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 30 wrz 2016 14:10
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2016 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 07:37
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 488 razy