BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej

Biała Piska, 13.07.2016 r.

 

znak sprawy:

BiRG ZP.271.5.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: zadania pn; Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej wpłynęły cztery oferty złożone przez:

Oferta nr 1– Zakład Ogólnobudowlany Artur Górski, ul. Akacjowa 13, 12-200 Pisz.

Oferta nr 2 – Auto Naprawa Usługi Instalacyjno-Budowlane Grzegorz Machaj, ul. Kościuszki 17/1, 12-230 Biała Piska.

Oferta nr 3 – Kalinowski&CO Zbigniew Kalinowski, Jeglin 17, 12-200 Pisz.

Oferta nr 4 – PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Tuwima 5/33, 19-300 Ełk.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

Kalinowski & CO Zygmunt Kalinowski

Jeglin 17

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

1)        Cena – znaczenie kryterium – 95 pkt.

2)        Okres gwarancji - znaczenie kryterium – 5 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

1

Zakład Ogólnobudowlany                  Artur Górski,                                        ul. Akacjowa 13,                     12-200 Pisz.

 

94,97 pkt.

 

5 pkt.

 

99,97 pkt.

 

2

– Auto Naprawa Usługi Instalacyjno-Budowlane Grzegorz Machaj,                                     ul. Kościuszki 17/1,                     12-230 Biała Piska.

 

87,94 pkt.

 

5 pkt.

 

92,94 pkt.

4

PHU MASTER                             Łukasz Staniszewski,                                   ul. Tuwima 5/33, 19-300 Ełk

 

 

86,85 pkt.

 

5 pkt.

 

91,85 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 13 lip 2016 14:28
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:50
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 20103 razy