BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk Zadanie 1 „Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”. Zadanie 2 „Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk”

Biała Piska, 21.06.2016 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.4.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

zadania pn; Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk

Zadanie 1

„Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”.

Zadanie 2

„Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk”

Wpłynęła jedna oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonej oferty wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

„Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe” w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2,

12 – 200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania. tj. zawierała następującą punktację:

1)        Cena – znaczenie kryterium – 95 pkt.

2)        Okres gwarancji - znaczenie kryterium – 5 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 11:40
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 14:51
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:49
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 21158 razy