BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała NrXXX/309/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art.18 a ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz.889 ze zm.) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się Gminną Radę Sportu, zwaną dalej Radą, w składzie:
1) Jan Strongowski
2) Marek Konopka
3) Hanna Romankiewicz
4) Józef Świder
5) Stanisław Radziewski
6) Jan Zajączkowski
7) Wojciech Grycmacher
8) Dariusz Szczech
9) Robert Jabłoński
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada na I posiedzeniu.
§ 2
Do zadań Rady należy:
1. Tworzenie krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej w gminie Biała Piska.
2. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
3. Współpraca z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Białej Piskiej w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu.
4. Współtworzenie Gminnego Kalendarza Imprez oraz opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje,
a dofinansowywanych przez Gminę.
5. Opiniowanie:
a) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
d) programów bazy sportowej na danym terenie
§ 3
1. Kadencja Rady trwa 2 lata
2. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani tez rekompensata za utracone zarobki.
3. Odwołanie Rady lub jej członków następuje w tym samym trybie co powołanie.

§ 4
Regulamin działania Rady określa załącznik do uchwały.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/309/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 03 marca 2005r.

Regulamin
działania Gminnej Rady Sportu w Białej Piskiej

§ 1

Gminna Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Sportu” jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w gminie Biała Piska.

§ 2

1.Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca
przewodniczącego.
3.Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w kwartale.

§ 3

1.Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego zobowiązany jest
zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek:
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) Burmistrza Białej Piskiej,
c) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.
2.Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego zastępcy
przewodniczącego posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia
obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.

§ 4

1.Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej
3 dni przed terminem posiedzenia.
2.Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za
pośrednictwem faxu.
3.W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
4.Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3 ust. 2 wskazany przez
Burmistrza członek.

§ 5

Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym przewodniczący lub jego zastępca, albo w przypadku określonym w § 3 ust. 2 wskazany przez Burmistrza członek Rady Sportu.

§ 6

1.Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
2.Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania
umieszczonych w porządku obrad tematów.


§ 7

1.Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2.W przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 8

1.Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2.Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na którym uchwała została podjęta.
3.Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
4.Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia
w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

§ 9

Oprócz uchwał wymienionych w § 8 Rada Sportu może podejmować inne uchwały
i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.

§ 10

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad
i sekretarz.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 11

Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Miejski w Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:59
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:14
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2518 razy